Goed voorbereid op een grootschalige
infectieziekte-uitbraak

Burgemeester en
crisisorganisatie
GGDGHOR ZHZ

Wanneer een infectieziekteuitbraak het karakter krijgt van een crisis, heeft dit grote impact op de volksgezondheid en het functioneren van de samenleving.
De burgemeester is eindverantwoordelijk voor de bestrijding van een uitbraak.

Een burgemeester is echter geen medicus. Daarom laat hij zich bij een infectieziekteuitbraak adviseren door de Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) en een Arts Infectieziekten.

Gezondheidskundige dilemma’s komen al gauw naar boven en dat is nu precies waar de DPG met zijn crisisorganisatie om de hoek komt kijken om de burgemeester van het juiste medische advies te voorzien.

Schaarste middelen en toestroom patiënten

“Bij een uitbraak, zoals met de ‘Hollandse Griep’ wordt beoefend, krijgen we te maken met een schaarste aan capaciteit van personeel en aan middelen en bedden door een grote toestroom aan patiënten.” Dat zegt Karel van Hengel, DPG van de regio Zuid-Holland Zuid.

Bij schaarste coördineert de Crisisorganisatie GGDGHOR van ZHZ de zorgverlening, in overleg met de zorginstellingen in onze regio. Daaropvolgend adviseren wij de burgemeesters en zijn gemeentelijk apparaat met betrekking tot de te nemen besluiten."

AB van ZHZ in een RBT setting

Karel: "Zo kan het zijn dat er bepaalde opvanglocaties aangewezen moeten worden voor een specifiek type patiënten. Zorginstellingen zouden gesloten kunnen worden, omdat de zorg niet langer is gegarandeerd. Wat denk je als ook het zorgpersoneel komt uit te vallen? Dan kan het zomaar nodig zijn om te besluiten een bepaalde type patiënten niet meer te behandelen. Wij adviseren de burgemeester over de situatie, de dreiging, het opnamebeleid en eventueel te nemen maatregelen.

Ook de burgemeesters van ZHZ oefenen mee tijdens de grootschalige oefening ‘Hollandse Griep’ van het najaar. Op donderdag 10 oktober vindt een AB themabijeenkomst plaats waar de burgemeesters output vanuit de oefening voorgeschoteld krijgen. Als zijnde een Regionaal BeleidsTeam (RBT) gaan zij aan de slag met de bestuurlijke dilemma’s en de adviezen die de DPG en een Operationeel Leider hen voorleggen. Op deze wijze wordt geprobeerd de impact van een infectieziekteuitbraak na te bootsen, zodat ook zij bij een toekomstige echt uitbraak goed voorbereid zijn."

Interview Ellen Verspui